KINH NGUYỆN MỞ ÐẦU

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

 

Kinh Cầu Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến đổ đầy tâm hồn của người tín hữu Chúa và đốt lửa yêu mến của Ngài trong lòng chúng con. Xin ban Thần Khí của Ngài để chúng con được ơn tái tạo. Và Người sẽ đổi mới bộ mặt trái đất.

X: Chúng ta hãy cầu nguyện.

Lạy Chúa, Ðấng soi dẫn tâm hồn các tín hữu bằng ngọn lửa Chúa Thánh Thần, xin ban chúng con cùng một Thần Khí để chúng con thực sự khôn ngoan và mãi mãi hân hoan trong sự ủi an của Ngài, nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. 


Kinh Tin Kính...

(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu  Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

 

Kinh Lạy Cha…, 3 Kinh Kính Mừng…, Kinh Sáng Danh

(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.


 

Mầu Nhiệm thứ nhất

SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO TAY HỮU CHÚA GIÊSU

(suy gẫm) 

Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Tay Hữu Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Tay Hữu Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi đó cứu các tội nhân trên toàn thế giới và hoán cải nhiều linh hồn. Amen.

X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)

 

X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần

 

Kinh Sáng Danh

(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.


 

Mầu Nhiệm thứ hai

SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO TAY TẢ CHÚA GIÊSU

(suy gẫm)

Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Tay Tả Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Tay Tả Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi đó cứu các linh hồn nơi luyện ngục và bảo vệ những người hấp hối khỏi sự tấn công của ma quỷ. Amen.

X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng) 

 

X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)

 

Kinh Sáng Danh…

(cúi đầu) 

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.


 

Mầu Nhiệm thứ ba

SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO CHÂN HỮU CHÚA GIÊSU

(suy gẫm) 

Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Chân Hữu Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Chân Hữu Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi đó bảo vệ nền tảng Giáo Hội khỏi những âm mưu của bọn thù nghịch và kẻ dữ. Amen.

X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.  

Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng) 

 

X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)

 

Kinh Sáng Danh…

(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.


 

Mầu Nhiệm thứ bốn

SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO CHÂN TẢ CHÚA GIÊSU

(suy gẫm) 

Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Chân Tả Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Chân Tả Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi đó bảo vệ chúng con trên mọi nẻo đường khỏi những âm mưu và tấn công của ma quỷ và bè lũ của chúng. Amen.

X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng) 

 

X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)

 

Kinh Sáng Danh…

(cúi đầu) 

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ  Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.


 

Mầu Nhiệm thứ năm

SỰ ÐÂM THÂU VÀO CẠNH SƯỜN CHÚA GIÊSU

(suy gẫm) 

Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Cạnh Sườn Chúa và sự đau đớn do cây lao đâm thâu Cạnh Sườn Ngài, xin cho Máu Châu báu và Nước tuôn ra từ nơi đó chữa lành bệnh nhân, cho kẻ chết sống lại, xóa đi những khó khăn hiện tại của chúng con và hướng dẫn chúng con đường về với Chúa để được vinh quang muôn đời. Amen.

X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)

 

X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)

 

Kinh Sáng Danh…

(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Đầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Đền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.  

X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. (3 lần)

 

Kinh Lạy Nữ Vương...

 

Chúng ta hãy cầu nguyện

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, chúng con tôn vinh, thờ lạy và sùng kính Ngài vì giao ước vĩnh cửu Ngài đã lập ra để mang bình an cho nhân loại. Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. Xin an ủi Chúa Cha Quyền Năng trên Ngai Tòa và tẩy sạch tội lỗi của toàn thế giới. Ôi Máu Châu Báu Chúa, xin cho mọi người sùng kính Ngài. Xin thương xót chúng con. Amen.

Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu

- Xin thương xót chúng con

Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Ðức Bà Maria

- Cầu cho chúng con 

Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh. 

- Cầu cho chúng con 

Thánh Phêrô và Phaolô

- Cầu cho chúng con

Thánh Gioan dưới chân Thánh Giá

- Cầu cho chúng con

Thánh Maria Ma-đa-lê-na

- Cầu cho chúng con

Tất cả chiến sĩ cầu nguyện và các Ðấng chuyển cầu trên trời

- Cầu cho chúng con

Tất cả các Thánh trên trời

- Cầu cho chúng con

Tất cả Triều Thần Thiên Quốc

- Cầu cho chúng con

Ðạo Binh Ðức Mẹ

- Cầu cho chúng con 


KINH CẦU MÁU CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU KITÔ
 

Xin Chúa thương xót chúng con

- Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con

- Xin Chúa thương xót chúng con

Chúa Kitô nghe cho chúng con

- Chúa Kitô nhậm lời chúng con

Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật

- Thương xót chúng con 

(3 câu sau cũng thưa như vậy)

Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.

Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật

Ba ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.

 

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, là Máu Cứu Chuộc chúng con

Ð: Xin che chở chúng con và toàn thế giới.

Ðại Dương Máu Thánh Chúa Kitô

- Xin giãi thoát chúng con

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

 

Máu Chúa Kitô, đầy thánh thiện và lòng thương xót

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sức mạnh và quyền năng của chúng con

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Giao Ước vĩnh cữu

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Nền tảng Ðức Tin người tín hữu

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là binh giáp của Thiên Chúa

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là lòng nhân đức Thiên Chúa

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là vũ khí diệt trừ ma quỷ

Máu Châu Báu Chúa Kitô, cứu chữa kẻ nô lệ tù tội

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Rượu Thánh

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sức mạnh của người tín hữu

Máu Châu Báu Chúa Kitô, bảo vệ tường thành Hội Thánh

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Ðức tin thật của người tín hữu

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu chữa lành

- Xin cứu chúng con 

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

 

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu để Xức Dầu

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Dũng cảm của con cái Chúa

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là của Tướng lãnh chiến sĩ Chúa

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu Phục Sinh

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Của uống các Thiên thần trên trời

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Yên ủi Ðức Chúa Cha

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Quyền năng Chúa Thánh Thần

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lễ thanh tẩy của dân ngoại

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Hòa Bình của thế giới

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Ánh sáng chiếu soi trên trời dưới đất

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Cầu vồng trên thiên đàng

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Hy vọng của trẻ em vô tội

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lời Chúa trong tim chúng con

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Vũ khí Thiên đàng

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Khôn ngoan Thiên Chúa

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Nền tảng của thế giới

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lòng Thương Xót của Chúa Cha

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Ð: Xin tẩy sạch tội lỗi thế gian

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô,

Ð: Xin đổi mới thế giới

X: Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô,

Ð: Xin dạy chúng con biết yên ủi Chúa Giêsu

 

Chúng ta hãy cầu nguyện

Lạy Máu Châu Báu Cứu độ chúng con, chúng con tin tưởng, hy vọng và tín thác vào Ngài. Chúng con nài xin Ngài giãi thoát tất cả những ai đang trong tay ma quỷ. Xin bảo vệ những người hấp hối khỏi thần dữ và đón họ vào trong vinh quang vĩnh cửu của Ngài. Xin thương xót toàn thế giới và tăng sức mạnh chúng con để chúng con thờ phượng và yên ủi Thánh Tâm Chúa. Chúng con tôn sùng ngài, lạy Máu Châu Báu của lòng thương xót. Amen.

X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Ð: Xin chữa lành những vết thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô. (3 lần)

 

KINH TẬN HIẾN CHO MÁU CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU KITÔ

Lạy Ðấng Cứu Ðộ thấu suốt và đầy thương xót, trước sự cao cả của Ngài và sự hèn mọn của con, con xin phủ phục dưới chân Chúa và tạ ơn Ngài vì muôn ơn lành Ngài đã tỏ ra cho con, là kẻ vô ơn của Chúa. Con xin đặc biệt tạ ơn Chúa đã giãi thoát con khỏi quyền lực quấy phá của Satan bằng Máu Châu Báu Ngài.  Lạy Chúa Giêsu mến yêu,với sự hiện diện của Mẹ Maria yêu dấu của con, Thiên thần hộ mệnh, thánh bổn mạng của con, và toàn thể triều thần thiên quốc, con xin tự tận hiến bản thân, với lòng thành, cho Máu Châu Báu mà Ngài đã dùng để cứu chuộc thế giới khỏi tội lỗi, sự chết và hỏa ngục. Con xin hứa, dưới sự trợ lực của ơn sủng Ngài và với hết sức lực của con, con sẽ dấy lên và khuyến khích lòng sùng kính Máu Châu Báu Ngài, Giá chuộc tội chúng con, để Máu kính yêu của Ngài được mọi người kính trọng và ca ngợi.  Bằng cách này, con mong rằng sẽ đền bù cho sự bất trung của con đối với Máu Châu Báu của tình thương, và đền thay cho sự xúc phạm của loài người đến Giá cứu độ đáng quý đó.  Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh, ước gì những tội của riêng con, sự nguội lạnh, và tất cả những hành động thiếu tôn trọng mà con đã phạm đến Ngài đã không từng xãy ra.  Này đây hỡi Chúa Giêsu yêu dấu, con xin dâng lên Ngài tình yêu, vinh dự và lòng sùng kính, mà Mẹ Chí Thánh, các môn đệ trung thành của Ngài và toàn thể các Thánh đã dâng lên cho Máu Châu Báu Chúa.  Con xin Ngài hãy bỏ qua sự thất tín và sự nguội lạnh của con trước đây, và xin Chúa tha thứ cho tất cả những ai xúc phạm đến Ngài. Lạy Ðấng Cứu Ðộ Chí Thánh, xin rảy lên con và mọi người Máu Châu Báu của Ngài, để từ nay, ôi Ðấng bị đóng đinh yêu dấu, chúng con hết lòng yêu mến Ngài, và tôn vinh Giá cứu chuộc chúng con cho xứng đáng. Amen. 

Chúng con lạy ơn Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn Rất Nữ Đồng Trinh Hiển Vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

  

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh… 

 

Lời Nguyện để Đánh Bại Satan và Bè Lũ của Chúng 

Hỡi đạo binh đông đảo, kẻ thù của cuộc Tử Nạn Chúa Giêsu Kitô trên Thánh Giá nơi đồi Can-vê, là thần của bóng tối và tội lỗi, cha của mọi kẻ dối trá, ta đứng trên cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu Kitô mà dâng những đau đớn, những Thương Tích và Máu Châu Báu từ Bàn Tay Trái của Ngài lên Cha Hằng Hữu để đánh đổ, phá hủy, chà đạp và trừng phạt các ngươi trong danh thánh Chúa Giêsu và Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Amen. 

Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con – Xin hiển trị trong con và trong sự sống của toàn thể nhân loại. Amen.

 

Lời Nguyện Giải Thoát Những Nguyền Rủa, Tai Ương Xấu Của Dòng Tộc. 

Lạy Cha Hằng Hữu, Ngài là Thiên Chúa hằng sống, là Ðấng yêu thương, khoan dung và tốt lành. Xin hãy nhìn đến Con Một Cha, là Chúa Giêsu Kitô, và thương xót chúng con. Con xin dâng lên Cha những đau đớn của Chúa Giêsu bị đánh đòn nơi cột đá, những Thương Tích và Máu của Ngài, cho tất cả dân Ngài đang sống dưới sức nặng của sự nguyền rủa do tội lỗi của tổ tiên chúng con và sự bất tuân khi bẻ gãy giao ước mà họ đã hứa với Ngài. Qua hình phạt roi đòn của Con Ngài xin Cha giải thoát chúng con, chữa lành chúng con bằng những Thương Tích Chúa và cứu chúng con bằng Máu Châu Báu của Ngài. Amen.

Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô – Xin giải thoát chúng con khỏi những sự nguyền rủa hay những tai ương xấu. Lạy Những Vết Thương Thánh Chúa Giêsu Kitô - Xin chữa lành những vết thương của chúng con. Vì hình phạt roi đòn của Ngài - Xin bảo bọc chúng con. Amen.

 

Lời Nguyện Ngắn và Hiệu Lực, Ðể chuộc tội cùng Thiên Chúa Cha. 

Lạy Cha Hằng Hữu, Con xin dâng lên Cha tất cả những Vết Thương của Con Yêu Dấu Cha, là Chúa Giêsu Kitô, những đau đớn và thống khổ của Trái Tim Cực Thánh Ngài và Máu Châu Báu Cực Thánh Ngài tuôn ra từ tất cả những Vết Thương Ngài, để đền bù tội lỗi của con và toàn thế giới. Amen. (3 lần)